Samorząd uczniowski

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego

 

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej Jana Pawła II w Mogielnicy
w roku szkolnym 2015/2016

 

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016  została wybrana w dniu 28 września 2015 r. W skład Rady wchodzą:

Przewodnicząca SU – Olga Musiał

Z-ca Przewodniczącej SU – Kacper Kokot

Sekretarz SU – Arkadiusz Mazur

Skarbnik SU- Patrycja Włodyka

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016 jest Aleksandra Bernatowska-Hadała.

 

Samorząd Uczniowski współdziałał z dyrektorem i nauczycielami. Działalność Samorządu Uczniowskiego w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 charakteryzowała się podejmowaniem rozmaitych działań mobilizujących uczniów do aktywnego włączenia się
w życie szkoły. Udało się zrealizować znaczną większość przyjętych założeń, czego wymierne efekty mogli zauważyć nie tylko uczniowie czy nauczyciele, ale także rodzice uczniów odwiedzający naszą szkołę.

Samorząd Uczniowski kieruje społecznością uczniowską, reprezentuje i działa w jej interesie. Ma prawo do przedstawiania radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły.

Praca Samorządu Uczniowskiego w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 przede wszystkim skupiła się na :

 1. Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.
 2. Systematyczne spotkania SU podczas których planowano organizowanie pracy.
 3. Pomoc koleżeńska.
 4. Udział w akcjach charytatywnych:
  a) zbiórka dla Domu Dziecka „Mieszko”,
  b) zbiórka dla schroniska zwierząt w Boguchwale.
 5. Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe:
  a) zabawa andrzejkowa,
  b) mikołajki,
  c) spotkanie wigilijne,
  d) koncert Mogielnickie Kolędowanie,
  e) zabawa karnawałowa,
 6. Obchody rocznic narodowych oraz uroczystości szkolnych:
  a) Dzień Edukacji Narodowej,
  b) Uroczystość jubileuszu 10-lecia nadania szkole imienia Jana Pawła II,
  c) Święto Niepodległości.

Opiekun SU: Aleksandra Bernatowska-Hadała
Mogielnica, 10.02.2016 r.

Powiązane wpisy