Archiwum szkoły

Program wychowawczo – profilaktyczny

Program wychowawczo – profilaktyczny
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy

Program wychowawczo – profilaktyczny w pliku PDF – kliknij przycisk:

Program wychowawczo – profilaktyczny (PDF) 

WSTĘP

Wychowanie polega na tym by kochać i wymagać. Okazywanie wychowankom miłości bez stawiania wymagań jest przejawem naiwności  dorosłych. Z kolei stawianie wychowankom koniecznych wymagań bez okazywania im miłości wsparcia, staje się formą okrucieństwa i prowadzi do buntu ze strony młodego pokolenia” (św. Jan Paweł II).

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy, opiera się na chrześcijańskiej hierarchii wartości, nauczaniu Patrona Szkoły, które zostały przyjęte przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Treści szkolnego Programu Wychowawczo Profilaktycznego są spójne ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno sugestie rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa.  Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.

Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

 

 CELE PROGRAMU 

 

Misją Szkoły jest kształcenie i wychowanie młodego pokolenia w duchu wartości głoszonych przez Patrona Szkoły., Który nauczał, iż „W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”.

W tym duchu, aby wychowanie prowadziło do dojrzałości i odpowiedzialności, a także poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego jako przejawu patriotyzmu wynikającego z miłości do Ojczyzny.

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo- profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
 • psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;
 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;
 • duchowej– ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia zgodnie z chrześcijańską wizją człowieka.

Nasza placówka prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników Szkoły. Działalność ta odbywa się w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, pikników rodzinnych, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

Cele szczegółowe Programu Wychowawczo- Profilaktycznego

 1. Propagowanie modelu wartości opartego na uniwersalnych zasadach poprzez:
 • poszanowanie życia ludzkiego jako najwyższej wartości,
 • kierowanie się w stosunkach międzyludzkich uczciwością i prawdą,
 • poszanowanie godności osobistej.
 1. Kształtowanie dojrzałości i aktywnej postawy życiowej oraz umiejętności planowania własnego rozwoju poprzez:
 • rozpoznawanie i rozwój zainteresowań, zdolności, talentów,
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo, własne decyzje i czyny,
 • korzystanie z przysługujących praw i wywiązywanie się z obowiązków,
 • zapewnienie równości szans w dostępie do różnych szkolnych form edukacyjnych, opiekuńczych, kulturalnych i sportowych,
 • motywowanie do samokształcenia,
 • dbałość o wysoką kulturę osobistą,
 • kształtowanie postawy przedsiębiorczości i wytrwałości w dążeniu do ustanowionych celów,
 • preorientacja zawodowa i kształtowanie umiejętności radzenia sobie na współczesnym rynku pracy.
 1. Promowanie zdrowego, ekologicznego i bezpiecznego stylu życia poprzez:
 • organizowanie akcji propagujących zdrowy i higieniczny tryb życia,
 • kształcenie umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami,
 • podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska,
 • podnoszenie świadomości w sferze bezpieczeństwa.
 1. Zapobieganie zachowaniom ryzykownym poprzez promowanie zdrowego trybu życia i wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia.
 2. Przeciwdziałanie uzależnieniom – pomoc w zdobyciu wiedzy na temat uzależnień i innych zagrożeń dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom.
 3. Kształtowanie postaw prospołecznych i prorodzinnych.
 4. Wspieranie ucznia podczas pojawiania się sytuacji trudnych.
 5. Wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary w siebie i swoje możliwości.
 6. Przygotowanie do harmonijnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez:
 • kształtowanie pozytywnych relacji z rodziną i najbliższym otoczeniem,
 • kształtowanie postaw społecznie przyjętych: życzliwości, przyjaźni, otwarcia na drugiego człowieka, wzajemnego szacunku, kultury bycia,
 • wychowanie w duchu wartości ogólnoludzkich oraz nauka odróżniania dobra od zła, podążania za tym, co dobre, piękne i szlachetne,
 • kształtowanie postawy patriotycznej, poszanowanie kultury, tradycji, symboli narodowych, szkolnych, lokalnych i tolerancja wobec odmiennych poglądów,
 • wypracowywanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
 • wspieranie rozwoju samorządności uczniowskiej, współpraca z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym,
 • kształtowanie umiejętności współpracy w zespołach klasowych, zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.
 1. Indywidualizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i młodzieży uzdolnionej, przy ścisłej współpracy z rodzicami poprzez:
 • wsparcie uczniów wymagających szczególnej opieki,
 • organizowanie zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy,
 • współpraca z rodzicami, wspólne rozwiązywanie pojawiających się problemów.

Szczegółowe zagadnienia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

 1. Nasza miejscowość w Polsce i Europie. 

Uczeń:

 • zna przeszłość historyczną miejscowości, regionu, dostrzega wkład i związek wydarzeń lokalnych z dziejami ojczystymi i europejskimi,
 • zna obrzędy, tradycje i zwyczaje rodzinne, regionalne,
 • potrafi określić cechy folkloru (strój, budownictwo, przykłady wyrażeń gwarowych),
 • zna twórców kultury regionalnej i ich dzieła,
 • potrafi wskazać przykłady zabytków z różnych epok w regionie,
 • potrafi odszukać obiekty zabytkowe w miejscowości,
 • zna znaczenie zabytków regionalnych dla kultury ogólnopolskiej i europejskiej,
 • zna i nazywa lokalne symbole (gminy, województwa),
 • potrafi wyróżnić polskie symbole narodowe spośród symboli innych państw europejskich,
 • rozróżnia pojęcie mała i duża ojczyzna,
 • zna lokalnych bohaterów i potrafi ocenić ich wkład w historię ojczystą i europejską,
 • zna lokalne miejsca pamięci narodowej,
 • zna hymn szkolny, pieśni religijno-patriotyczne regionu oraz hymn państwowy, wyróżnia hymn Unii Europejskiej,
 • zna położenie geograficzne miejscowości i regionu,
 • nazywa i potrafi wskazać na mapie sąsiadów miejscowości, województwa, Polski,
 • zna i charakteryzuje walory krajobrazowo – przyrodnicze miejscowości i regionu na tle innych regionów Polski i Europy,
 • zna znaczenie regionu dla gospodarki polskiej i europejskiej, 18) zna wartości uniwersalne (dobro, piękno, sprawiedliwość, tolerancja) i stosuje je w praktyce,
 • zna podstawowe prawa dziecka i człowieka oraz nazwy instytucji powołanych do ich ochrony,
 • zna wzorce moralne XX w. polskie i europejskie,
 • poznaje języki obce,
 • potrafi dokonać samoidentyfikacji „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem”.
 1. Mój dom moja rodzina. 

Uczeń:

 • rozumie znaczenie rodziny w życiu każdego człowieka,
 • umie podjąć określone role w życiu rodziny,
 • zna sposoby prawidłowego komunikowania się w rodzinie,
 • umie rozwiązywać konflikty w rodzinie,
 • dostrzega i rozumie problemy ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych, jest gotowy do niesienia im pomocy. 
 1. Żyję zdrowo i bezpiecznie. 

Uczeń:

 • interesuje się przyrodą,
 • propaguje postawę i zachowania ekologiczne,
 • odczuwa potrzebę kontaktu z przyrodą,
 • potrafi chronić środowisko,
 • wie, co to znaczy zdrowy styl życia i stosuje się do niego,
 • potrafi doskonalić własną sprawność fizyczną,
 • potrafi analizować przyczyny zakłóceń stanu zdrowia człowieka i częściowo je diagnozować,
 • zna środki uzależniające i ich negatywny wpływ na zdrowie i los człowieka,
 • potrafi przyjąć postawę asertywną w sytuacjach zagrażających jego zdrowiu i życiu,
 • wie jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu.
 1. W społeczności lokalnej nie jestem sam. 

Uczeń:

 – potrafi zlokalizować urzędy użyteczności publicznej,

– rozumie, na czym polega współpraca z różnymi instytucjami. 

 1. Umiem korzystać z różnych nośników informacji. 

Uczeń:

 • rozumie treść poznawanych informacji, dokonuje ich selekcji i rejestracji,
 • umie we właściwej formie przekazać istotne treści,
 • potrafi samodzielnie poszukiwać potrzebnych informacji,
 • umie świadomie i odpowiedzialnie korzystać ze środków masowej komunikacji,
 • zna niebezpieczeństwa korzystania z komunikatorów i portali społecznościowych,
 • potrafi organizować pracę własną.
 1. Aktywnie uczestniczę w kulturze. 

Uczeń:

 1. zna podstawowe zasady dobrego wychowania,
 2. potrafi dostosować swoje zachowanie do sytuacji i miejsca,
 3. umie okazać szacunek innym ludziom,
 4. wie, kiedy powinien ubrać się odświętnie,
 5. potrafi ocenić swoje zachowanie,
 6. umie odpowiednio korzystać z osiągnięć kultury,
 7. potrafi krytycznie ocenić swoje zachowanie,
 8. rozumie potrzebę rozwoju własnych zainteresowań, uczestniczy w kółkach pozalekcyjnych,
 9. korzysta z możliwości poszerzania kompetencji czytelniczych poprzez udział w kółkach czytelniczych, akcjach oraz projektach mających na celu promocję czytelnictwa.
 1. Umiem żyć z innymi i dla innych. 

Uczeń:

1) potrafi aktywnie i empatycznie słuchać innych,

2) potrafi formułować komunikat „ja”,

3) umie współpracować w grupie, klasie, szkole,

4) umie ponosić odpowiedzialność za podjęte decyzje.  

 1. Kształtowanie świadomości bycia uczniem szkoły im. Jana Pawła II.

Uczeń:

 • zna najważniejsze wydarzenia z życia Patrona (biografia);
 • poznaje myśli i nauczania Jana Pawła II;
 • nawiązuje znajomości z uczniami Rodziny Szkół im. Jana Pawła II (współpraca ze szkołami im. Jana Pawła II).

FORMY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

 

 1. Nasza miejscowość w Polsce i Europie. 

Przeszłość historyczna

1) Gromadzenie pamiątek rodzinnych.

2) Wycieczki szlakiem lokalnych wydarzeń historycznych.

3) Spotkania z ludźmi zasłużonymi dla ojczyzny, regionu.

Kultura regionu

1) Spotkania, warsztaty z twórcami kultury.

2) Wyjazdy do muzeum etnograficznego, skansenów.

3) Odtwarzanie zwyczajów, tradycji lokalnych (inscenizacje, przedstawienia teatralne, spotkania środowiskowe) i przedmiotów rękodzieła.

4) Utrwalanie zabytków kultury materialnej w pracach fotograficznych, filmowych, plastycznych.

5) Utrwalanie zabytków kultury duchowej poprzez gromadzenie zbiorów przyśpiewek, powiedzeń, porzekadeł, przysłów, gwary, legend, poezji ludowej. 

Wychowanie patriotyczne

 1) Wykonywanie prac plastyczno -technicznych przedstawiających lokalne i narodowe symbole.

2) Udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych związanych ze świętami narodowymi.

3) Odwiedzanie lokalnych miejsc pamięci narodowej połączone ze składaniem kwiatów i zapalaniem zniczy.

Nasz region w Polsce i Europie

1) Ćwiczenia z mapą, planem podczas różnych zajęć edukacyjnych.

2) Wycieczki krajoznawcze (piesze i rowerowe) po najbliższej okolicy.

3) Organizowanie plenerów malarskich i fotograficznych na terenie wsi, regionu.

4) Współpraca z wyspecjalizowanymi oddziałami Urzędu Gminy.

5) Udział w konkursach (szkolne, gminne, wojewódzkie, ogólnopolskie). 

Mieszkaniec Mogielnicy, Podkarpacia, Polski i Europy

1) W toku edukacji poznaje wartości uniwersalne, swoje podstawowe prawa, wzorce moralne, języki obce.

2) Korzysta z dostępnych środków informacji na terenie szkoły i wsi.

3) Rozwija swoje zainteresowania i zdolności na zajęciach pozalekcyjnych. 4) Odtwarzanie rodzinnych tradycji świątecznych i porównywanie ich ze zwyczajami europejskimi.

 1. Mój dom moja rodzina. 

1) Zaznajamianie uczniów z Deklaracją Praw Dziecka

2) Kształcenie umiejętności okazywania i odczytywania uczuć.

3) Zapoznawanie uczniów z regułami i zasadami obowiązującymi  w relacjach z rodziną.

4) Kształcenie umiejętności słuchania i rozmawiania.

5) Kształcenie umiejętności kultywowania tradycji rodzinnych.

 1. Żyję zdrowo i bezpiecznie.

 1) Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka w środowisko.

2) Prowadzenie obserwacji w najbliższej okolicy.

3) Włączenie się do akcji „Sprzątanie świata”.

4) Organizowanie różnego typu wycieczek krajoznawczych.

5) Udział w konkursach plastycznych i naukowych propagujących zdrowy styl życia.

6) Udział uczniów w zajęciach na pływalni, w pieszych i rowerowych rajdach.

7) Spotkania z higienistką i szkolną na temat najczęściej spotykanych chorób.

8) Projekcje filmów i pogadanki na temat wpływu środków uzależniających na zdrowie i los człowieka.

9) Organizowanie spotkań ze specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień.

10) Realizacja programów profilaktycznych.

11) Organizowanie akcji promujących zdrowy styl życia.

12) Pokaz i ćwiczenia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 1. W społeczności lokalnej nie jestem sam.

1) Zapoznanie z zasadami funkcjonowania samorządu terytorialnego.

2) Organizowanie spotkań z policjantem i Ochotniczą Strażą Pożarną.

3) Uzyskiwanie środków pomocy dla osób w trudnej sytuacji życiowej, materialnej poprzez akcje charytatywne.

4) Włączanie uczniów w działania z zakresu wolontariatu.

 1. Umiem korzystać z różnych nośników informacji.

1) Ustawiczne doskonalenie techniki czytania, w tym czytania ze zrozumieniem.

2) Ćwiczenia kształcące umiejętność rejestrowania najistotniejszych treści  w różnych formach.

3) Prowadzenie blogu internetowego.

4) Wskazywanie możliwości różnorodnego zapisu tych samych treści (przekład intersemiotyczny, opracowanie słuchowisk, inscenizacji, prezentacji komputerowych, tworzenie reklam, komiksów, scenografii, nagrywanie kamerą wideo i montaż filmów, itp.)

5) Kształcenie umiejętności odróżniania fikcji od faktów, rozumienia języka mediów.

6) Systematyczne wykorzystywanie w pracy lekcyjnej różnych źródeł informacji (praca z komputerem).

7) Uczenie umiejętności posługiwania się podstawowymi urządzeniami rejestrującymi.

8) Organizowanie lekcji bibliotecznych i konkursów czytelniczych (klasowych i szkolnych).

9) Zadawanie prac długofalowych, wymagających gromadzenia materiałów (teczki tematyczne) i samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji.

 1. Aktywnie uczestniczę w kulturze.

1) Kształcenie nawyków i manier zgodnych z zasadami dobrych obyczajów (tworzenie klasowych i szkolnych kodeksów dobrych obyczajów).

2) Bierze udział w wyjazdach do kina, teatru, muzeum, filharmonii.

3) Bierze udział w spotkaniach z ludźmi szczególnie związanymi z przeszłością naszego regionu, z ludźmi reprezentującymi różne zawody i środowiska.

4) Uczestniczy w uroczystościach szkolnych i środowiskowych.

5) Włącza się w przeżycie uroczystości i świąt kościelnych oraz czynnie uczestniczy w rekolekcjach szkolnych.

 1. Umiem żyć z innymi i dla innych.

1) Wskazywanie autorytetów poznawanie ich drogi życiowej.

2) Spotkania z ludźmi, którzy osiągnęli sukces.

3) Poznawanie swoich mocnych stron.

4) Organizowanie kół umożliwiających rozwijanie zainteresowań uczniów.

5) Moje hobby – prezentacja na forum klasy i szkoły.

6) Udział w warsztatach asertywności. Kształtowanie postaw asertywnych 7) Uświadamianie uczniom co to jest odpowiedzialność i jak powinien zachowywać się odpowiedzialny uczeń.

8) Umożliwienie udziału uczniom  w ustalaniu ocen z zachowania, oceny z przedmiotu.

9) Powierzanie zadań (funkcji) w klasie, szkole i ich ocena.

10) Udział w dyskusjach na forum klasy i szkoły.

11)Udział w apelach szkolnych, imprezach klasowych, środowiskowych, konkursach artystycznych i wiedzowych.

 1. Kształtowanie świadomości bycia uczniem szkoły im. Jana Pawła II.
 • Uczestnictwo i organizowanie konkursów o Patronie.
 • uczestnictwo w wydarzeniach związanych z Janem Pawłem II.
 • zorganizowanie wystawy o Patronie na terenie szkoły.
 • organizowanie święta szkoły w dniu rocznicy nadania szkole imienia Jana Pawła II.
 • przygotowanie okolicznościowych akademii.

 

 

MODEL ABSOLWENTA

Absolwent jest:

 • aktywny– posiada zainteresowania, pasje jest twórczy wykazuje się samodzielnością.
 • ciekawy świata– korzysta z różnych źródeł informacji wykorzystuje zdobytą wiedzę.
 • odpowiedzialny– umie samodzielnie rozwiązywać problemy podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje.
 • otwarty– potrafi uważnie słuchać, rozmawiać umie współpracować w grupie prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych.
 • optymistą– pozytywnie patrzy na świat lubi siebie i innych.
 • tolerancyjny– szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka.
 • świadomy swoich praw i praw innych ludzi– zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje prawa innych.
 

POWINNOŚCI DYREKTORA, NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY, PEDAGOGA, PIELĘGNIARKI, RODZICÓW I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 

Dyrektor szkoły: 

 1. Dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole.
 2. Współpracuje z Samorządem Uczniowskim.
 3. Stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej.
 4. Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.
 5. Ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, umożliwiania udziału w kursach pedagogicznych. 

Nauczyciel zobowiązany jest:

 • realizować zadania związane z dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą funkcją szkoły,
 • zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć,
 • wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,
 • kształcić i wychowywać młodzież w atmosferze szacunku dla każdego człowieka,
 • dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,
 • doskonalić umiejętność klarownego tłumaczenia zagadnień naukowych,
 • jasno formułować oczekiwania wobec uczniów w zakresie edukacji i zachowania,
 • udzielać uczniom informacji zwrotnej o ich mocnych stronach i uzdolnieniach,
 • współpracować z wychowawcą klasy,
 • wprowadzać indywidualizację procesu nauczania,
 • aktywizować uczniów w czasie lekcji, inspirować pracę zespołową, stosować różnorodne metody dydaktyczne,
 • uwzględniać zalecenia specjalistów w pracy z uczniem,
 • reagować i przeciwdziałać wszelkim formom niewłaściwych zachowań,
 • zapoznać uczniów z Przedmiotowym Systemem Oceniania,
 • przekazywać uczniom i ich rodzicom informacje dotyczące wyników w nauce i zachowaniu oraz wymagań edukacyjnych stawianych przez szkołę,
 • podejmować systematyczne wysiłki zmierzające do wytworzenia właściwej atmosfery w czasie zajęć,
 • rozwiązywać bieżące problemy dydaktyczne i wychowawcze we współpracy z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym,
 • czuwać nad przestrzeganiem obowiązującego w szkole prawa,
 • uwzględniać cele wychowawcze w realizacji treści programowych,
 • reagować i przeciwdziałać wszelkim formom agresji i wandalizmu, konsekwentnie przestrzegać norm współżycia społecznego,
 • podczas dyżurów zwracać szczególną uwagę na miejsca tzw. podwyższonego ryzyka: toalety, schody, szatnia, itp.,
 • informować na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków,
 • zwracać szczególną uwagę na przejawy agresji, palenia papierosów, spożywania alkoholu czy niszczenia mienia,
 • natychmiastowo zareagować na przemoc i zachowania dyskryminacyjne,
 • dawać przykład odpowiedzialności, sumienności, umiejętności w rozwiązywaniu konfliktów, radzeniu w trudnych sytuacjach,
 • uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej.

Wychowawca klasy zobowiązany jest do: 

 • zapoznania uczniów i ich rodziców z podstawowymi dokumentami regulującymi życie szkoły,
 • przekazania uczniom i ich rodzicom informacji dotyczących zachowania i wyników nauczania oraz wymagań edukacyjnych stawianych przez szkołę,
 • poznania i zdiagnozowania warunków życia oraz nauki wychowanków,
 • wspierania rozwoju uczniów,
 • opracowania klasowego planu wychowawczego w oparciu   o Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły, przedstawienia go uczniom na godzinie wychowawczej i rodzicom podczas zebrania,
 • podejmowania systematycznych wysiłków zmierzających do wytworzenia właściwej atmosfery w zespole klasowym,
 • dbania o rozwój samorządności w klasie,
 • rozwiązywania bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych we współpracy  z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym,
 • czuwania nad przestrzeganiem obowiązującego w szkole prawa zarówno przez uczniów jak i nauczycieli uczących w klasie,
 • kształtowania nawyków odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach  oraz nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
 • integrowania zespołu klasowego i koordynowania pracy wychowawczej
 • urozmaicania metod nagradzania,
 • planowania i prowadzenia lekcji wychowawczych zgodnie z planem pracy wychowawcy klasowego,
 • aktywizowania rodziców i opiekunów do współpracy ze szkołą, organizowania spotkań z rodzicami,
 • oferowania uwagi i pomocy młodzieży pochodzącej z rodzin wymagających wsparcia,
 • pomocy uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych; uruchomienia akcji informacyjnej mającej na celu uświadomienie uczniom możliwości zwrócenia się                         z problemem do konkretnej osoby w szkole: wychowawcy, dyrektora szkoły,
 • podnoszenia poziomu kultury osobistej uczniów – godziny wychowawcze dotyczące zachowania się w stosunku do rówieśników, osób dorosłych (także w miejscach publicznych      kino, teatr, muzeum itp.),
 • współpracy z rodziną – inicjowanie spotkań mających na celu omawianie problemów wysuwanych przez rodziców, wywiadówki profilaktyczne,
 • realizacji programów profilaktycznych dotyczących palenia tytoniu, picia alkoholu oraz stosowania środków psychoaktywnych, przeciwdziałania agresji, rozwijania umiejętności interpersonalnych,
 • kształtowania postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości o estetykę klasy, szkoły i otoczenia,
 • systematycznego informowania rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci,

Do obowiązków pedagoga szkolnego należy: 

 1. a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 2. b) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 3. c) diagnoza środowiska szkolnego w zakresie problemu uzależnień, agresji, poczucia bezpieczeństwa,
 4. d) współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami i instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży,
 5. e) kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 6. f) planowanie i koordynowanie działań w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, gromadzenie materiałów z zakresu profesjonalnego poradnictwa zawodowego,
 7. g) organizowanie akcji profilaktycznych,
 8. h) opieka indywidualna nad uczniami wymagającymi wsparcia,
 9. i) współpraca z rodzicami i wspólne wypracowywanie harmonogramu działań w celu rozwiązania zaistniałych problemów,
 10. j) współpraca z placówkami specjalistycznymi,
 11. k) prowadzenie dziennika zajęć pedagoga szkolnego.

Obowiązkiem higienistki (pielęgniarki medycyny) szkolnej jest:

 1. a) dokonywanie profilaktycznych badań bilansowych – przesiewowych stanu zdrowia uczniów,
 2. b) prowadzenie zajęć z uczniami na temat zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień, radzenia sobie ze stresem, HIV/AIDS,
 3. c) realizacja programów zdrowotnych,
 4. d) propagowanie informacji dotyczących profilaktyki chorób, organizowanie gazetek ściennych na temat zdrowia.

Powinności pracowników szkoły: 

 1. każdy pracownik szkoły jest zobowiązany czuwać nad prawidłowym stylem spędzania przerw międzysekcyjnych przez uczniów, np. przestrzegać zakazu palenia papierosów oraz informować wychowawcę klasy lub nauczyciela dyżurującego o pozytywnych lub negatywnych zachowaniach uczniów,
 2. zgłaszać zaobserwowane sytuacje i usterki naruszające bezpieczeństwo.

Samorząd Uczniowski 

 1. Jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.
 2. Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego.
 3. Inicjuje działania dotyczące życia uczniów.
 4. Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji.
 5. Angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy  i szkoły.
 6. Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję.
 7. Wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej. 

Rodzice: 

 1. Dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci, proponować im pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią.
 2. Mają prawo do poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie.
 3. Współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
 4. Każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny,
 5. Utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby z Dyrektorem Szkoły w celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom,
 6. Biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających na celu doskonalenie metod wychowawczych,
 1. Rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze powinni kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania problemów.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać od szkoły: 

 • pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej dotyczącej ich dziecka,
 • zbadania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
 • wspólnego wypracowania działań w celu likwidacji zgłaszanych problemów,
 • pomocy w skontaktowaniu się z psychologiem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, umówienia wizyty,
 • uzyskania informacji o instytucjach i organizacjach udzielających wsparcia i pomocy,
 • konkretnych działań w przypadku zetknięcia się dziecka z przemocą,
 • uzyskania informacji o możliwościach kontynuacji ścieżki edukacyjno – zawodowej ucznia,
 • porad pedagogicznych, informacji o skutecznych metodach wychowawczych.

Nauczyciele mogą oczekiwać od rodziców: 

 1. pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów,
 2. umówienia uczniów na badania diagnostyczne do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 3. współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka,
 4. współpracy w realizacji działań wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły,
 5. wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarami przemocy, uczniami opuszczającymi zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia, nieprzystosowanymi społecznie),
 6. przeprowadzenia spotkań mediacyjnych z uczniami i ich rodzicami, z nauczycielami i ich uczniami, z uczniami i ich rówieśnikami,
 7. wsparcia na zebraniach z rodzicami w przypadkach pojawiających się konfliktów,
 8. przeszkolenia ucznia wykazującego trudności w nauce na temat metod uczenia się,
 9. porad pedagogicznych w zakresie pracy z grupą.

Rada Rodziców: 

 1. Reprezentuje ogół rodziców Szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy Szkoły.
 2. Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku.
 3. Uczestniczy w opracowywaniu podstawowej dokumentacji szkoły.
 4. Współuczestniczy w opracowaniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły .
 5. Pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności Szkoły.
 6. Organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.

 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEJ Z RODZICAMI

 

 1. Rodzice i szkoła są instytucjami spełniającymi funkcje wychowawcze, przy czym szkoła pełni rolę wspomagającą wobec rodziców.
 2. Do realizacji celów wychowawczych musi zaistnieć współpraca i spójność postępowania.
 3. Rodzice są potrzebni szkole z następujących względów:
 4. a) wspólnym celem jest dobro dziecka,
 5. b) szkoła dopełnia działania domu,
 6. c) profilaktyka musi także obejmować działania rodziny,
 7. d) szkoła może pomóc rodzicom w kłopotach wychowawczych,
 8. e) rodzice mogą pomóc szkole w działaniach organizacyjnych,
 9. f) opinie rodziców o szkole i ich oczekiwania to ważne informacje o planowaniu pracy i poprawie jej jakości,
 10. g) rodzice mają prawo do rzetelnej informacji o dziecku,
 11. h) można korzystać z wiedzy i umiejętności rodziców – fachowców,
 12. i) rodzice płacą podatki i są głównymi „klientami” szkoły.
 13. Rodzice reprezentowani są w szkole przez następujące organy:
 14. a) Radę Rodziców,
 15. b) Radę Szkoły.
 16. Współpraca z rodzicami rozpoczyna się z chwilą przyjęcia dziecka do szkoły i może mieć formę poniżej wymienionych działań:
  • udział rodziców w opracowywaniu rocznego planu wychowawczego szkoły i jego opiniowaniu,
  • opiniowanie przez rodziców budżetu szkoły,
  • spotkania organizacyjne na początku roku szkolnego (informacje o organizacji roku szkolnego i planach szkoły),
  • spotkania klasowe (informacje o uczniach – ok. 3 razy w roku),
  • wspólne działania w sprawach remontowych, budowlanych (praca na rzecz szkoły),
  • rozpoznawanie oczekiwań rodziców (ankieta),
  • prowadzenie pedagogizacji rodziców z uwzględnieniem ich oczekiwań,
  • wykorzystywanie rodziców – ekspertów (fachowców),
  • przekazywanie informacji o dziecku,
  • indywidualne spotkania z rodzicami,
  • spotkania z rodzicami przed wizytacją,
  • pomoc trójek klasowych przy organizowaniu imprez środowiskowych i szkolnych zawartych w kalendarzu imprez,
  • zapraszanie rodziców na imprezy szkolne,
  • listy pochwalne i gratulacyjne do rodziców,
  • prowadzenie lekcji otwartych,
  • udział przedstawicieli rodziców w konkursie na dyrektora szkoły,
  • podstawowe informacje dla rodziców na korytarzu szkolnym bądź monitorze TV dotyczące: organizacji roku szkolnego, planu lekcji, działalności kółek i organizacji szkolnych, organizowanych imprez szkolnych i pozaszkolnych, terminach wywiadówek, lekcji otwartych,
  • pomoc socjalna rodzicom, s) służenie literaturą pedagogiczno – psychologiczną,
  • przekazywanie informacji pisemnych (kart ocen), wpisy bieżące w zeszycie,
  • pomoc rodziców w organizacji wyjazdów, wycieczek, akcji, projektów i pikników środowiskowych.
 1. Normy współpracy:

6.1) rzetelność, konkretność i regularność informacji dostarczanych rodzicom, dotyczących dobrych i złych wyników w nauce  i zachowaniu, a udzielanych podczas wywiadówek, rozmów indywidualnych na życzenie rodzica lub nauczyciela, na karcie ocen, w zeszycie uwag lub odpowiednia adnotacja w dzienniku elektronicznym,

6.2) partnerstwo we współdziałaniu: wspólne szukanie przyczyn i dróg wyjścia z problemów dydaktycznych i wychowawczych mające na celu dobro dziecka poprzez: rozpoznawanie sytuacji rodzinnej dziecka (wywiad środowiskowy), rozmowy z rodzicami  i opiekunami, udzielanie informacji o instytucjach wspomagających szkołę i rodziców w działalności profilaktycznej, konsultacyjnej i leczniczej (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, specjalistyczne placówki zdrowotne, Poradnia Uzależnień).

6.3) otwartość szkoły na środowisko lokalne wyrażające się w:

 1. a) przybliżaniu pracy szkoły, jej osiągnięć poprzez lekcje otwarte, imprezy środowiskowe, zapraszanie na uroczystości, prezentacja prac dzieci podczas zebrań z rodzicami,
 2. b) współpracy z samorządem lokalnym.

6.4) poufność i dyskrecja w przekazywaniu informacji dotyczących dziecka  i jego rodziny, wyrażająca się w:

 1. a) tajności obrad Rady Pedagogicznej,
 2. b) tajność korespondencji,
 3. c) właściwym klimacie i miejscu rozmów z rodzicami.

6.5) wzajemny szacunek i tolerancja:

 1. a) docenianie starań i pracy szkoły oraz rodziców,
 2. b) uznanie prawa do błędów (szkoły i rodziców),
 3. c) słuchanie i reagowanie na słuszne opinie i postulaty rodziców,
 4. d) kultura słowa i bycia we wzajemnych kontaktach,
 5. e) wywiązywanie się z umów.

 

 

Reakcja Szkoły na zjawiska zagrażające bezpieczeństwu dzieci i młodzieży (sytuacje interwencyjne): 

 • interwencja w środowisku domowym ucznia prowadzona przez upoważnione osoby lub instytucje (policja, sąd rodzinny, kuratorzy),
 • interwencja w środowisku szkolnym ucznia,
 • interwencja w sytuacji kryzysu rozwojowego (prowadzona przez specjalistę),
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • terapia specjalistyczna indywidualna, grupowa (prowadzona przez specjalistę).

 

ZASADY ROZWIĄZYWANIA SYTUACJI KONFLIKTOWYCH MIĘDZY ORGANAMI SZKOŁY

 

 1. Wszystkie organy Zespołu współpracują ze sobą mając na uwadze wszechstronny rozwój uczniów, ich dobro i bezpieczeństwo.
 2. Szkoła umożliwia pracownikom i uczniom rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły.
 3. Konflikty między organami szkoły oraz konflikty wewnątrz organów rozwiązywane są na drodze negocjacji lub mediacji przy udziale zainteresowanych stron.
 4. Konflikt między samorządem uczniowskim a radą pedagogiczną lub nauczycielem rozstrzyga dyrektor szkoły z możliwością powoływania różnych zespołów konsultacyjnych w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne.
 5. Od decyzji dyrektora, w zależności od rodzaju sprawy, strony konfliktu maja prawo odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego.

 

Zwyczaje i obyczaje szkolne

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy posiada własny Ceremoniał Szkolny. Związany jest on z funkcjonowaniem Szkoły  w określonych uroczystościach  i imprezach:

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego.
 2. Pasowanie na ucznia klasy I.
 3. Pasowanie uczniów klasy I na czytelników biblioteki szkolnej.
 4. Święta narodowe – uroczyste akademie środowiskowe lub apele.
 5. Święto Patrona.
 6. Andrzejkowe wróżby.
 7. Mikołaj w szkole.
 8. Wigilia szkolna.
 9. Spotkanie kolędnicze – impreza środowiskowa.
 10. Zabawy noworoczne.
 11. Dzień Babci i Dziadzia.
 12. Walentynki.
 13. Powitanie wiosny.
 14. Święto Dziewczyny i Chłopaka.
 15. Dzień Matki i Ojca.
 16. Dzień Dziecka.
 17. Akademia Młodych Noblistów.
 18. Dzień Sportu.
 19. Piknik rodzinny.
 20. Pożegnanie absolwentów Szkoły.
 21. Zakończenie roku szkolnego.

Wyżej wymienione uroczystości i imprezy odbywają się według scenariusza przedstawionego przez osobę odpowiedzialną w danym roku szkolnym za jej przeprowadzenie i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.

 

Program wychowawczo – profilaktyczny dla klas I-III

I. Zdrowie psychiczne

Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni
 

1. Integrowanie zespołu klasowego.

a) gry i zabawy integracyjne,

b) badania socjometryczne,

c) organizowanie imprez klasowych,

d) metody aktywizujące zabawy,

 

wychowawcy klas

2. Uczymy się jak porozumiewać się ze sobą i w grupie. a) drama,

b) zabawy edukacyjne,

c) gry planszowe,

d) ustalenie klasowego regulaminu,

 

wychowawcy klas

 

3. Rozpoznawanie swoich zalet i wad.

a) burza mózgów: jaki jestem? jaki chciałbym być?,

b) przedstawianie faktów literackich obrazujących pożądane formy, zachowań,

 

wychowawcy klas

 

4. Nazywamy swoje            i cudze uczucia.

a) drama (sposoby wyrażania uczuć),

b) metoda niedokończonych zdań,

c) terapia rysunkiem,

d) pogadanki,

 

wychowawcy klas

 

5. Planowanie dnia.

a) metoda działalności praktycznej,

b) pogadanka,

c) działalność plastyczna,

wychowawcy klas, rodzice
 

 

6. Mocne i słabe strony ucznia.

a) praca metodami aktywizującymi,

b) prezentacje osiągnięć edukacyjnych         i artystycznych uczniów,

c) współpraca z PP,

d) zajęcia wspomagające,

e) koła przedmiotowe i artystyczne,

wychowawcy, pracownicy PP, nauczyciele prowadzący koła zainteresowań, organizatorzy konkursów
 

 

7. Aktywnie uczestniczymy w życiu szkoły.

 

 

a) udział i przygotowywanie programów na apele i akademie

nauczyciele odpowiedzialni za organizację imprez szkolnych i środowiskowych, wychowawcy
 

8. Prawa dziecka.

a) zapoznanie z Konwencją Praw Dziecka,

b) gazetki klasowe,

c) Św. Jan Paweł II do dzieci i o dzieciach

 

wychowawcy

9. Prawa i obowiązki ucznia. a) zapoznanie z Regulaminem Szkoły,

b) rozmowa, pogadanka,

wychowawcy, samorząd klasowy, samorząd szkolny

II.Zdrowy tryb życia

Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni
1. Przestrzegamy zasad higieny osobistej. a) pogadanki,

b) przeglądy czystości,

c) gazetki ścienne,

wychowawcy, higienistka szkolna
 

2. Próchnica, jej przyczyny i skutki czyli o higienie jamy ustnej.

a)  pogadanki,

b) inscenizacje,

c) filmy edukacyjne,

d) program „śnieżnobiały uśmiech”,

e) prelekcje dla rodziców,

 

wychowawcy, higienistka, rodzice

 

3. Jak dbać o czystość swojego otoczenia?

a) dyżury szkolne,

b) działalność praktyczna,

c) akcja „Sprzątanie Świata”,

d) filmy edukacyjne,

dyżurni, opiekun samorządu, wychowawcy
4. Miejsce pracy                i wypoczynku ucznia. a) pogadanki,

b) zajęcia edukacyjne,

c) pedagogizacja rodziców,

wychowawcy, higienistka szkolna
 

5. Zdrowo się odżywiamy.

a) pogadanki,

b) działalność praktyczna,

c) włączenie w zorganizowane akcje

 

wychowawcy

 

6. „Piramida żywności”.

a) mapa pojęć,

b) pogadanka,

c) tablice demonstracyjne,

d) filmy i prezentacje multimedialne

 

higienistka szkolna

7. Układamy zdrowy jadłospis. a) metoda działalności praktycznej, wychowawcy
 

 

8. Kultura i estetyka spożywania posiłków.

a) przygotowywanie  prostych posiłków w szkole,

b) pogadanki na temat kulturalnego zachowania się przy stole, ćwiczenia praktyczne,

c) nakrywanie do stołu,

 

 

wychowawcy

9. Promujemy zdrową żywność. a) pogadanki,

b) prelekcje dla rodziców,

c) działalność plastyczna,

wychowawcy, higienistka szkolna, rodzice
 

 

 

10. Wpływ ruchu na postawę i budowę ciała.

 

 

a) zajęcia gimnastyki korekcyjnej,

b) zajęcia ruchowe,

c) zajęcia edukacyjne,

nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, wychowania fizycznego, kształcenia zintegrowanego
 

 

11. Co mogę sam zrobić, aby być silnym                  i zdrowym?

a) pogadanki,

b) drama,

c) ćwiczenia śródlekcyjne,

d) gry i zabawy na świeżym powietrzu,

e) wycieczki turystyczno-krajoznawcze,

f) rozgrywki międzyklasowe,

g) basen,

 

wychowawca, nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciele

12. Rola wypoczynku              w życiu człowieka. a) pogadanka,

b) zajęcia edukacyjne,

wychowawca
 

13. Na czym polega prawdziwy sport?

a) udział w zawodach i rozgrywkach szkolnych – zasady fair play,

b) pogadanki,

c) omawianie treści tekstów literackich, dotyczących sportu,

nauczyciel wychowania fizycznego, zajęć ruchowych wychowawca
14. Ubieram się odpowiednio do pory roku. a)  pogadanki,

b) ćwiczenia dramowe,

 

wychowawcy

15. Organizowanie konkursów o tematyce prozdrowotnej.  

a) konkurs plastyczny,

nauczyciel odpowiedzialny za zorganizowanie konkursu

 

III. Żyjemy bezpiecznie

Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni
1. Wiemy jak zachować się podczas przerw. a) pogadanki,

b) omawianie ilustracji,

c) pełnienie dyżurów na korytarzach,

wychowawcy, nauczyciele dyżurujący
2. Znamy ważne telefony. a) wykonanie planszy zawierającej numery ratunkowe, wychowawcy
3. Sposoby zachowań w sytuacjach zagrożeń. a) pogadanki,

b) tablice demonstracyjne,

c) filmy

 

wychowawcy

 

4. Jak korzystać z urządzeń elektrycznych.

a) omawianie instrukcji obsługi urządzeń,

b) ćwiczenia praktyczne w obsłudze niektórych urządzeń,

c) pedagogizacja rodziców „Zagrożenia   w domu”,

 

 

wychowawcy

5. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. a) pogadanki,

b) szkolenie uczniów,

wychowawca, higienistka, instruktor
 

 

6. Jesteśmy użytkownikami dróg i bezpiecznie się po nich poruszamy.

a) poznawanie zasad poruszania się pieszych i rowerzystów

b) po drogach,

c) spotkanie z policjantem,

d) praca z programami komputerowymi, e) makiety ruchu drogowego,

f) konkurs plastyczny,

g) ćwiczenia praktyczne w poruszaniu się po drogach,

 

 

 

wychowawcy, policjant, nauczyciel informatyki

 

7. Znaki drogowe, które znamy i których przestrzegamy.

a) tablice i krzyżówki „Bezpiecznie na drodze”,

b) działania praktyczne – wykonywanie znaków

c) drogowych,

 

 

wychowawca

8. Jak bezpiecznie korzystać ze środków komunikacji. a) pogadanki,

b) ćwiczenia dramowe,

c) ćwiczenia praktyczne,

 

wychowawca

IV.Profilaktyka przemocy

 

Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni
 

 

1. Rozwiązujemy konflikty.

a) gry i zabawy tematyczne,

b) pogadanki,

c) drama,

d) omawianie sposobów radzenia sobie z konfliktami przez bohaterów literackich

 

wychowawcy, samorząd klasowy,

 

2. Miłość, przyjaźń, koleżeństwo zamiast agresji.

a) rozmowy,

b) drama,

c) inscenizacje improwizowane,

d) zabawy tematyczne,

 

wychowawcy,

 

 

3. Uwaga! Obcy!

a) rozmowy,

b) scenki rodzajowe,

c) literatura dla dzieci (złe postacie i ich czyny),

d) pedagogizacja rodziców,

 

wychowawcy, policjant, rodzice,

V.Profilaktyka uzależnień

Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni
 

1. Dlaczego nie powinniśmy palić papierosów i korzystać z używek?

a) pogadanki,

b) działalność plastyczna,

c) udział w apelach połączonych                 z prezentacją treści,

d) antynikotynowych

wychowawcy, higienistka, nauczyciel odpowiedzialny za program apelu
2. Dlaczego nie mogę sam przyjmować leków? a) pogadanki,

b) spotkania z lekarzem lub pielęgniarką,

wychowawcy, przedstawiciel służby zdrowia
 

3. Jak alkohol wpływa na życie człowieka?

a) pogadanki,

b) udział w apelach o tematyce antyalkoholowej,

c) udział w konkursie plastycznym przeciw używaniu alkoholu,

wychowawcy, nauczyciel odpowiedzialny za apel szkolny

Program profilaktyki dla klas IV-VIII

I. Zdrowie psychiczne

 

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni
 

1. Uświadamiać uczniom, że istnieją możliwości wpływania na własne samopoczucie.

a) gry i zabawy integracyjne, zabawy tematyczne,

b) organizowanie imprez klasowych             i szkolnych,

c) badania socjometryczne,

d) wycieczki, kino, teatr, wystawy.

nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie organizacji szkolnych, rodzice,

 

2. Wskazywać na umiejętności usuwania sytuacji źle oddziaływującej na nasz nastrój. a) gry i zabawy integracyjne, zabawy tematyczne,

b) symulacja różnych sytuacji i próby ich rozwiązania,

c) współpraca z PPP.

 

nauczyciele, wychowawcy,

 

 

 

3. Uświadamiać uczniom możliwości wyrażania własnych uczuć i emocji.

a) pogadanki, dyskusja, drama, zabawy tematyczne,

b) symulacja różnych sytuacji i próby ich rozwiązania,

c) przedstawianie faktów literackich obrazujących pożądane formy zachowań,

d) udział nauczycieli w warsztatach, (doskonalenie).

 

 

nauczyciele, wychowawcy, przedstawiciel PPP,

 

 

 

 

 

 

4. Budować poczucie własnej wartości.

a) określenie słabych i mocnych stron,

b) zajęcia wyrównawcze,

c) koła zainteresowań (koła przedmiotowe),

d) konkursy przedmiotowe i artystyczne,

e) akademie, apele szkolne,

f) metody aktywizujące w pracy                z uczniami,

g) współpraca z PPP,

h) pedagogizacja rodziców,

i) biblioteczka dla rodziców,

j) adresy internetowe pomocnych portali internetowych,

k) prezentacje osiągnięć edukacyjnych               i artystycznych uczniów.

 

 

 

nauczyciele prowadzący koła, odpowiedzialni za konkursy, apele, akademie, pracownicy PPP, bibliotekarz

II.Zdrowy tryb Życia

 

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni
1. Kształtować nawyki higieniczne i uświadamiać wpływ wyglądu osobistego  i czystości na samopoczucie człowieka. a) przeglądy czystości,

b) prelekcje i pogadanki,

c) gazetki,

d) multimedia.

higienistka szkolna, wychowawcy, nauczyciel przyrody

i biologii

2. Poszerzać wiedzę na temat higieny, środków       i sposobów utrzymania czystości ze szczególnym uwzględnieniem higieny okresu dojrzewania a) lekcje przyrody,

b) pogadanki,

c) filmy edukacyjne dla dziewcząt             i chłopców,

d) pedagogizacja rodziców,

e) program „Czas przemian”.

 

higienistka szkolna, wychowawcy, nauczyciel przyrody,

nauczyciel biologii

3. Kształtować poczucie grupowej odpowiedzialności za utrzymanie czystości            w najbliższym otoczeniu. a) dyżury klasowe,

b) gazetki,

c) pogadanki,

d) udział w akcjach „Sprzątanie świata”, „Zbieramy baterie”, „Nakrętka” itp.

 

 

4. Wskazywać na związki między jakością pożywienia a zdrowiem człowieka. a) lekcje przyrody (biologii),

b) pogadanki,

c) gazetki,

d) multimedia.

higienistka szkolna, wychowawcy, nauczyciel przyrody,

nauczyciel biologii

5. Kształtować nawyki kulturalnego i estetycznego spożywania posiłków. a) praktyczne ćwiczenia przygotowania i kulturalnego spożywania posiłków. nauczyciel przyrody    i techniki
6. Kształtować umiejętność dbania o zdrowie fizyczne. a) zajęcia edukacyjne,

b) pogadanki,

c) imprezy środowiskowe,

d) apele.

nauczyciel przyrody, wychowania fizycznego, wychowawcy,
 

 

 

7. Wskazywać na znaczenie aktywności fizycznej na zdrowie ludzi.

a) lekcje wf,

b) zajęcia SKS,

c) basen,

d) wyjazd na narty,

e) wyjazd na lodowisko,

f) wycieczki,

g) zawody sportowe,

h) dzień sportu.

 

 

nauczyciel wf

wychowawcy, nauczyciele

8. Uświadamiać znaczenie wypoczynku i wskazywać sposoby wypoczywania. a) piknik rodzinny,

b) dyskoteki,

c) wycieczki rowerowe,

d) wyjazdy na basen,

e) zawody sportowe,

f) spotkania przy ognisku.

 

wychowawcy, nauczyciel przyrody, wf,

III. Żyjemy bezpiecznie

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni
1. Rozszerzać wiadomości uczniów na temat bezpiecznego zachowania się na drodze, podczas gier  i zabaw ruchowych, przerw śródlekcyjnych oraz w domu rodzinnym. a) zajęcia edukacyjne,

b) filmy edukacyjne,

c) tablice informacyjne z numerami alarmowymi i adresami instytucji niosących pomoc,

d) konkurs np. na najładniejsza ulotkę informacyjną dotyczącą numerów alarmowych.

 

 

nauczyciele, wychowawcy dyrektor                    i pracownicy szkoły,

2. Zapoznanie uczniów ze sposobami zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. a) realizacja programu „Pierwsza pomoc”,

b) szkolenie uczniów i nauczycieli,

c) ćwiczenia praktyczne w obsłudze niektórych urządzeń elektrycznych.

nauczyciele               i wychowawcy nauczyciel przyrody  i wf, ratownik, instruktor,
 

 

3. Zapoznanie uczniów zasadami bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

a) spotkanie z policjantem,

b) przygotowanie uczniów do zdobycia karty rowerowej,

c) ćwiczenia praktyczne na drodze,

d) pogadanki,

e) konkursy,

f) programy komputerowe,

g) testy na kartę rowerową.

 

 

nauczyciel techniki, wychowawcy, dyrektor,

 

IV. Profilaktyka przemocy

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni
 

 

 

1. Doskonalić umiejętności rozróżniania dobrych i złych postaw i zachowań. Zapobieganie cyberprzemocy.

a) ukazywać wzorce postaw i zachowań godne naśladowania,

b) stosowanie spójnego systemu kar                   i nagród,

c) filmy i prezentacje multimedialne,

d) propozycja galerii najlepszych,

e) wdrażanie do samooceny i oceny postaw,

f) prezentowanie scenek,

g) organizowanie zajęć dotyczących umiejętnego korzystania z komputera       i portali społecznościowych (np. Facebook, Instagram).

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

2. Doskonalić umiejętności rozwiązywania konfliktów.

a) drama,

b) burza mózgów,

c) dyskusja,

d) współpraca z rodzicami,

e) współpraca z Poradnią PPP,

f) współpraca z Samorządem Uczniowskim,

g) warsztaty dla nauczycieli.

 

 

 

wychowawcy, dyrektor,

3. Kształtować umiejętność asertywnych zachowań. a) drama,

b) scenki,

c) warsztaty dla nauczycieli.

wychowawcy, dyrektor,
 

4. Uczyć dbałości o kulturę słowa.

a) konkursy recytatorskie,

b) konkurs „Jestem kulturalny i jest mi z tym dobrze”,

c) ukazywanie pozytywnych wzorców.

 

wychowawcy, dyrektor,

5. Uczyć poszanowania dla własnego i cudzego mienia. a) pogadanki,

b) ocena zeszytów przedmiotowych.

wychowawcy

V. Profilaktyka uzależnień

 

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni
1. Kształtować umiejętności świadomego dokonywania wyboru. a) pogadanki,

b) konkursy plastyczne,

c) zajęcia edukacyjne.

 

wychowawcy

 

2. Wskazywać destrukcyjny wpływ używek na zdrowie.

a) pogadanki,

b) spotkania z lekarzem, higienistką szkolną,

c) współpraca z poradnią uzależnień.

 

wychowawcy, higienistka szkolna

3. Kształtować umiejętność rozpoznawania powodów, dla których ludzie sięgają po środki uzależniające. a) pogadanki,

b) konkursy plastyczne,

c) zajęcia edukacyjne.

 

wychowawcy

4. Wzmacniać przekonanie, że życie bez środków uzależniających jest bardziej wartościowe. a) apele połączone z prezentacją programów dotyczących profilaktyki uzależnień,

b) pogadanki,

c) konkursy plastyczne,

d) zajęcia edukacyjne.

 

 

wychowawcy

 

Ewaluacja programu

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 • analizę dokumentacji,
 • przeprowadzanie ankiet,
 • rozmowy z rodzicami,
 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
 • analizy przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół nauczycieli powołany przez dyrektora.

Powiązane wpisy