AKTUALNOŚCI

Charakterystyka szkoły

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy realizując zadania dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze stara się zachować proporcje pomiędzy tradycją i współczesnymi wyzwaniami.

W „Szkole z duszą” wiele działań prowadzonych jest wokół postaci świętego Jana Pawła II. Każdego roku 16 października obchodzony jest Dzień Patrona i zarazem świętem szkoły. To okazja do zaprezentowania dorobku szkoły i oddania czci Patronowi. Uczniowie starsi i młodsi  pod okiem nauczycieli przygotowują program słowno – muzyczny, prezentacje multimedialne, czy wystawy  plastyczne. Praca wokół Jego osoby i nauki trwa przez cały rok szkolny i każdego roku ma różnorodną formę. Szkoła jest współorganizatorem dwóch konkursów gminnych: literackiego „Ojcze Święty piszę do Ciebie ten list…” i recytatorskiego pod hasłem „W świecie poezji i pieśni Karola Wojtyły”.

Placówka w Mogielnicy za bardzo ważny cel działalności edukacyjnej stawia sobie szeroko rozumiany patriotyzm. Corocznie w szkole odbywają się uroczystości środowiskowe upamiętniające ważne święta narodowe, podczas których placówkę odwiedzają przedstawiciele władz samorządowych, różnorodnych organizacji i środowisk. Goście szkoły mówią o służbie Ojczyźnie w dniu dzisiejszym, o różnorodnych obliczach patriotyzmu, pokazują drogi kształtowania młodego pokolenia w duchu szacunku dla kraju i dla tej „małej Ojczyzny”, jaką jest Mogielnica, gmina, powiat, województwo i region.

A świetnie do jej poznawania nadają się rajdy rowerowe, które są  specjalnością szkoły. Od lat  wdrażany jest projekt „Znam moją okolicę” i rowerowe wycieczki odbywają się w niedziele przy sprzyjającej pogodzie. Od roku szkolnego 2019/2020, dzięki środkom finansowym pozyskanym z Funduszu Sołeckiego, swoją działalność rozpoczęła Drużyna Regionalna – Patriotyczna. Zajmuje się ona koordynacją projektów zarówno w sferze szeroko rozumianego patriotyzmu, jak i wolontariatu.

Priorytetem w podejmowanych przez szkołę działaniach jest aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym. Podczas organizacji wielu przedsięwzięć  szkoła zawsze może liczyć na pomoc ze strony rodziców, członkiń Koła Gospodyń Wiejskich, pracowników Lokalnego Ośrodka Kultury, strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej,czy działaczy Ludowego Klubu Sportowego „Grom”.  Bardzo pomyślnie układa się współpraca z samorządem lokalnym – sołtysem wsi Marią Niedziałek, radnymi Rady Miejskiej – Ryszardem Mirowskim (poprzednim) i  Antonim Ziobrą  (obecnym) i z wieloma  życzliwymi mieszkańcami.

Szczególną inicjatywą, która łączy pokolenia i miejscową społeczność, jest zapoczątkowany w styczniu 2016r. wieczór kolęd pt. „Mogielnickie kolędowanie”. W tym wyjątkowym spotkaniu licznie uczestniczą mieszkańcy Mogielnicy, rodzice, uczniowie i samorządowcy. Na scenie kolędy i pastorałki prezentują: Rada Rodziców, nauczyciele, Orkiestra Dęta OSP, chór „Gaudium” i „Deo Gloria”, Koło Gospodyń Wiejskich, Ludowy Klub Sportowy „Grom”,  najmłodsi futboliści, czyli „Gromiki”, Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna, schola „Promyczki Boże” oraz lokalny zespół muzyczny.

W kalendarzu szkolnym  od 2015 r. na stałe zagościły również dwie szkolne inicjatywy, które angażują rodziców, dzieci i mieszkańców Mogielnicy, czyli Turniej Piłkarski o Puchar ks. Proboszcza oraz konkurs „Szopka Bożonarodzeniowa”. Szkoła pielęgnuje tradycje bożonarodzeniowe i wielkanocne poprzez spotkania międzypokoleniowe, wykonywanie ozdób, kiermasze świąteczne, klasowe spotkania wigilijne i jasełkowe inscenizacje.

Tradycje, obyczaje, kulturę i atrakcje swoich regionów uczniowie promują poprzez współpracę z partnerskimi szkołami, którymi są Szkoła Podstawowa w Srokowie na Mazurach oraz ZS Lucna we Vranovie nad Toplou (Słowacja). Każdego roku uczniowie wymienionych placówek odwiedzają się i nawiązują kontakty rówieśnicze.

Kształtowanie odpowiednich postaw u uczniów nie może się odbywać bez zaangażowania w różnorodne formy charytatywne. Koordynację działań w tym zakresie w szkole zapewnia Samorząd Uczniowski i Koło Wolontariatu oraz od 2019r. Szkolnego Koło Caritas. Różnorodność akcji sprawia, że są one nakierowane zarówno na pomoc konkretnym organizacjom czy instytucjom, jak i osobom indywidualnym.

Wiele jest działań ukierunkowanych na przybliżanie młodzieży formacji wojskowych. Od kilku lat szczególne zacieśnienie współpracy nastąpiło  pomiędzy szkołą, a organizacją paramilitarną „Strzelec”. Uczniowie szkoły regularnie biorą udział w lekcjach „żywej historii”, lekcjach muzealnych i piknikach militarnych.

Pamiętając o tradycjach, zwyczajach i dorobku minionych pokoleń, nie można tylko patrzeć w przeszłość, bo teraźniejszość stawia coraz to nowe wyzwania. Wszyscy przed nimi stajemy, ale to młode pokolenie czeka nauka, praca i życie z nowoczesnymi technologiami, konieczność bycia mobilnym i przygotowanym na zdobywanie więcej niż jedna kwalifikacja zawodowa.

W roku 2016 w ramach projektu „Wyrównywanie szans mieszkańców Boguchwały oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, placówka w Mogielnicy otrzymała mobilną pracownię komputerową, tj. zestaw 20 laptopów, 2 drukarki oraz mobilną szafę. Był to drugi etap projektu, który pozwolił znaczne wzbogacić bazę dydaktyczną i utworzyć kolejną, tym razem mobilną pracownię multimedialną. Mając świadomość, że pokolenie Alpha uczy się nowych rzeczy zupełnie inaczej, bo bardziej niż tekst przemawia do nich dźwięk i obraz, w szkole systematyczne wprowadza się coraz to nowocześniejsze rozwiązania technologiczne.

Od 2016r. placówka w Mogielnicy wzbogaciła się o pięć monitorów interaktywnych. Dzięki temu w tym momencie szkoła stała się w naszym regionie jedną z nielicznych placówek oświatowych,  która na przestrzeni tak krótkiego czasu zastąpiła powszechnie wykorzystywane w procesie edukacyjnym tablice interaktywne najnowocześniejszym na rynku sprzętem.

Oprócz wspomnianych pomocy szkoła posiada interaktywne tablice, smartfony, tablety, a zajęcia często prowadzone są na platformach e-learningowych (Khan Academy, Pi Stacja, Kahoot, Squla, EduElo, InstaKod, Pixblocks, Code Studio). W procesie edukacyjnym korzysta się  również z aplikacji Geogebra, Learning Apps, WriteReader oraz Instaling.

Dla współczesnego młodego człowieka bardzo ważna jest umiejętność programowania oraz kodowania. Mając to na uwadze, szkoła czyni wiele starań, aby uczniowie mogli korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań. Uczniowie na zajęciach edukacyjnych mają do dyspozycji: roboty mBot, roboty Photon, kreatywne klocki Incastro oraz platformy edukacyjne. To wszystko sprawia, że uczniowie uczą się efektywniej i ciekawiej. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne są  często wykorzystywane podczas lekcji i dają szeroki wachlarz możliwości w toku pracy z młodzieżą, od zabaw słownych po quizy sprawdzające zdobytą wiedzę i aplikacje pobudzające kreatywne myślenie.

Mając na uwadze systematyczne podnoszenie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, szkoła od lat realizuje innowacje pedagogiczne i autorskie projekty edukacyjne. Idąc z duchem czasu, nauczyciele szkoły prowadzą blogi edukacyjne, które są bazą dydaktyczną dla uczniów oraz miejscem wymiany doświadczeń dla nauczycieli i rodziców.

W tym miejscu nie sposób wymienić wszystkich autorskich projektów, innowacji pedagogicznych, programów edukacyjnych i akcji realizowanych przez kadrę nauczycielską szkoły w ostatnich latach, ale na pewno na uwagę zasługują innowacje pedagogiczne “Spotkania młodych inżynierów”- rok 2016,. „Programowanie? Jestem na tak!” – rok 2017, oraz „Podróż po Europie” –  rok 2019. Jeśli chodzi natomiast o najważniejsze projekty zrealizowane w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy w ostatnich latach, były nimi: Budżet obywatelski „Od juniora do seniora”  – teren ogrodu szkolnego miejscem wspólnej zabawy i relaksu, “Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, projekt Fundacji Lotto – „Kumulacja dobrej woli” – Organizacja rodzinnego pikniku sportowego „Zdrowo bo na sportowo” , projekt edukacyjny “Matematyka przyjazna? Jestem na TAK!” – Fundacja mPotęga, projekt edukacyjny „Myślę! – Działam! – Odkrywam! – Fundacja mPotęga, projekt „Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Mogielnicy”, projekt edukacyjny „MegaMisja” – Fundacja Orange, oraz projekt rozbudowy i przebudowy szkoły.

Tych wszystkich działań nie byłoby bez wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Wszyscy nauczyciele posiadają nie tylko wykształcenie wyższe do nauczania  przedmiotu kierunkowego, ale i dodatkowe kwalifikacje i dodatkowe obowiązki.

MOCNE STRONY SZKOŁY:

– Nowoczesny budynek szkolny oddany do użytku w 2019r,

– Bardzo dobre wyposażenie szkoły w pomoce naukowe, sprzęt i oprogramowanie w zakresie TIK (5 monitorów interaktywnych, 55 laptopów, drukarka 3D wraz z oprogramowaniem, Roboty LegoMindstorms EV3, roboty Photon  wraz z oprogramowaniem, projektory, szybki i bezpieczny Internet OSE, nowoczesna pracownia informatyczna,

– Dobrze wyposażona baza sportowa, siłownia zewnętrzna, boisko do plażowej piłki siatkowej, plac zabaw ze sztuczną bezpieczną nawierzchnią, dźwig osobowy dla uczniów niepełnosprawnych,

– Bardzo dobrze doposażone w pomoce dydaktyczne pracownie lekcyjne,

– Świetlica szkolna oraz świetlica prowadzona przez lokalny ośrodek kultury dostępne w placówce od wczesnych godzin porannych do późnych popołudniowych (6.30/17.00),

– Nauka języków obcych: języka angielskiego oraz języka niemieckiego,

– Realizacja licznych projektów edukacyjnych, innowacji pedagogicznych oraz akcji,

– Oferta zajęć pozalekcyjnych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów,

– Dodatkowe godziny dyrektorskie przeznaczane każdego roku dla wszystkich uczniów na zajęcia logicznego myślenia (matematyczne),

– Współpraca partnerska z Zakladną Skolą LUCNA we Vranovie nad Toplou oraz współpraca PÓŁNOC – POŁUDNIE ze szkołą w Srokowie na Mazurach,

– Szkolna Drużyna Patriotyczno – Regionalna,

– Szkolny pluton Związku Strzeleckiego “Strzelec”,

–  Działalność charytatywna – wolontariat oraz Szkolne Koło Caritas,

– Aktywnie i profesjonalnie prowadzone: strona internetowa szkoły oraz facebook,

– E-dziennik VULCAN,

– Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, a także w rywalizacji sportowej,

– Profesjonalnie prowadzona pomoc psychologiczno – pedagogiczna,

– Jednozmianowość,

– Plan lekcji zgodny z higieną pracy,

– Brak anonimowości uczniów – mało liczne klasy, rodzinna atmosfera,

– Monitoring zewnętrzny (system alarmowy, 12 kamer, oraz umowa z firmą ochroniarską Ekotrade),

– Przystępne dla Rodziców trzy parkingi przyszkolne.

Powiązane wpisy