AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie – Nabór na wolne stanowisko nauczycielskie

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO NAUCZYCIELSKIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy

ogłasza nabór na wolne stanowisko nauczycielskie:

muzyka -3/18

Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która spełnia warunki określone w art.9 ust. 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (DZ.U. z 2014r. poz. 191, 1198 z 2015r. poz. 357):

 1. Posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje.
 2. Przestrzega podstawowych zasad moralnych.
 3. Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Wymagania dodatkowe:

Biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń multimedialnych, umiejętność obsługi e-dziennika „Librus”.

Na dokumenty aplikacyjne składają się:

 1. List motywacyjny.

2.CV z opisem przebiegu pracy zawodowej z adnotacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. : Dz.U. 2014r. poz.1182).

 1. Poświadczone przez kandydata kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie
  i kwalifikacje zawodowe.
 2. Poświadczone przez kandydata kopie świadectw pracy.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
 5.  Oświadczenie o niekaralności.
 1. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie należy składać w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy, Mogielnica 167, 36-040 Boguchwała do dnia 19 sierpnia 2016r. w godzinach 8.00-11.00 z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko nauczycielskie – muzyka.

Informacja podana do ogólnej wiadomości 4 sierpnia 2016 roku na stronie internetowej szkoły: www.spmogielnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Termin konkursu zostanie podany na stronie: www.spmogielnica.pl

Powiązane wpisy